Etika ve spojení s nanotechnologiemi

Podpora pro etické rozhodování v oblasti výzkumu a vývoje nanotechnologiíEtika ve spojení s nanotechnologiemi

Expertní systém NanoEtEtika ve spojení s nanotechnologiemi

(Nano)Technologie v mimořádných situacíchEtika ve spojení s nanotechnologiemi

Novinky a fotografieEtika ve spojení s nanotechnologiemi

Odborníci spolupracující na projektu a výzkumuEtika ve spojení s nanotechnologiemi


Projekt výzkumu a vývoje řešený v programu ETA je realizovaný v letech 2020 - 2022 se státní podporou 2 902 tis. Kč a zaměřením na oblast Ethics (except ethics related to specific subfields).

Podpora pro etické rozhodování v oblasti výzkumu a vývoje nanotechnologií

Cílem projektu je vytvořit systém podpory etického rozhodování při mimořádných situacích v oblasti výzkumu a vývoje nanotechnologií. K jeho dosažení bude sloužit:

Studie

Vytvoření případové a přehledové studie věnujících se etickým výzvám v krizi spojené s pandemií COVID-19 a při jiných mimořádných situacích.

Expertní systém

Vytvoření expertního systému pro podporu etického rozhodování a výzkum morálních intuic.

Doporučení

Předložení sady doporučených nástrojů a opatření pro efektivní rozhodování v období mimořádných situací

Novinky a aktuality

Fotografie z workshopu

Jak vypadal závěrečný workshop?

Vyhodnocení dotazníku

Kde nahlédnout na předběžné výsledky dotazníku?

Závěrečná zpráva

Výsledná souhrnná výzkumná zpráva popisuje výsledky řešení projektu a naplnění jeho cílů.

Závěrečný workshop

Zúčastněte se našeho workshopu Nanotechnologie, rizika a etika.

Dotazník spuštěn!

Nanotechnologie, rizika a etika: netradiční a hlavně interaktivní dotazník!

Fotografie z konference

Fotografie z nanoetické konference.

(Nano)technologie a morální intuice

Podívejte se na online výzkum morálních intuic Nedostatkové zdroje v době pandemie, který jsme připravili v programu Akademie věd Strategie AV 21. Konkrétně pak součástí výzkumného programu Odolná společnost, jehož vlastní webové stránky naleznete zde

Cílem projektu Nedostatkové zdroje v době pandemie je zkoumat názory širší veřejnosti v rámci problematiky ochranných respiračních pomůcek a morální intuice v oblasti selekce pacientů pro nemocniční intenzivní péči v mimořádných situacích spojených s šířením onemocnění COVID-19.

V první půlce roku 2022 spustíme jedinečný online výzkum morálních intuic zaměřujících se na nanotechnologie.

O etice nanotechnologií

Joachim Schummer & Davis Baird (eds.) 

Nanotechnology challenges: implications for philosophy, ethics, and society

Stejně jako u všech technologií bude i budoucí podoba nanotechnologií výsledkem interakcí mezi lidskými bytostmi, s jejich tvůrčími mozky a chopnostmi, jejich nadějemi a obavami a jejich hodnotami, zájmy a mocenskými vztahy. Čím více těmto interakcím rozumíme, tím více rozumíme současným a budoucím nanotechnologiím a tím více jsme schopni je utvářet žádoucím a lidským způsobem. Tato kniha, která patří k základním přehledům filosfické a společenskovědní reflexe nanotechnologií je rozdělena na tři části týkající se filozofických, etických a společenských otázek nanotechnologií.

Nick Bostrom & Milan M. Cirkovic (eds.)

Global Catastrophic Risks

V knize Globální katastrofická rizika se 25 předních odborníků zabývá nejzávažnějšími riziky, kterým lidstvo čelí ve 21. století, ať už se jedná o dopady asteroidů, přírodní katastrofy, jaderné války, terorismus, globální oteplování, biologické zbraně, totalitu, sociální kolaps, obecnou umělou inteligenci anebo pokročilé nanotechnologie. Globální katastrofické riziko je takové, které má potenciál způsobit smrt a zkázu v globálním měřítku. V dějinách lidstva to války a morové rány dokázaly nejednou. Technologický pokrok pak přináší nebezpečí nového druhu. Ve dvacáté kapitole Nanotechnologie jako globální katastrofické riziko se autoři Chris Phoenix a Mike Treder zabývají riziky spojenými s nanotechnologiemi. Podle nich lze obecně říct, že nanotechnologie nepředstavují významná celosvětová katastrofická rizika. Ovšem až na jednu výjimku, kterou je disciplína, jíž označují jako molekulární výrobu. Kniha se vedle možných katastrof také zabývá metodami pro jejich předpovídání a zvládání, nebo politickými reakcemi.

Pankaj Sakhsaria

Nano Scale: Society’s Deep Impact on Science, Technology and Innovation in India

Pankaj ve své knize čerpá z bohatých empirických materiálů, spolupracuje s výzkumníky napříč obory a využívá teoretických základů Science and Technology Studies (STS) pro čtyři vlastní případové studie. Ve čtvrté kapitole např. reflektuje využití nanotechnologií při řešení obrovského problému znečištěné vody proslulé indické laboratoře International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials (ARCI). Popisuje  úsilí vyvinout vodní filtr založený na zásahu nanotechnologií a rekonstruuje jeho cestu z laboratoře na trh, výzvy pro podnikatele a především se pak věnuje reflexi příčinných souvislostí, která stojí za selháním výrobku na trhu. Jiná případová studie se pak věnuje např. využití nanotechnologií pro léčbu zhoubného očního nádoru, který většinou postihuje děti, na kterém ukazuje vliv sociálních a kulturních faktorů na vývoj a uplatnění technologií, které jsou v diskusi o technologiích a jejích intervencích obvykle ignorovány. V Epilogu autor nechává čtenářů prostor k zamyšlení se nad nanotechnologickými zásahy do společnosti jako celku.

Více o výzkumu

Více o konferenci

Více o NanoEt

Více o týmu


© TUL 2022 | All RIghts Reserved